گالری


جلسه مشترک هیئت بلند پایه مقامات عراقی به ریاست:
رئیس کل سازمان دامپزشکی، رئیس کل قرنطینه، رئیس کل تشخیص بیماری و مدیر کل بهداشت و نماینده ی مستقیم وزیر جهاد کشاورزی کشور عراق و و معاونت اقتصادی وزیر جهادکشاورزی ایران، نماینده سازمان سرمایه گذاری خارجی، معاونت سازمان دامپزشکی، معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ایران، شرکت الثمره از عراق و مجموعه مینا طیور در ایران

جلسه مشترک هیئت بلند پایه مقامات عراقی به ریاست:
رئیس کل سازمان دامپزشکی، رئیس کل قرنطینه، رئیس کل تشخیص بیماری و مدیر کل بهداشت و نماینده ی مستقیم وزیر جهاد کشاورزی کشور عراق و و معاونت اقتصادی وزیر جهادکشاورزی ایران، نماینده سازمان سرمایه گذاری خارجی، معاونت سازمان دامپزشکی، معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ایران، شرکت الثمره از عراق و مجموعه مینا طیور در ایران

جلسه مشترک هیئت بلند پایه مقامات عراقی به ریاست:
رئیس کل سازمان دامپزشکی، رئیس کل قرنطینه، رئیس کل تشخیص بیماری و مدیر کل بهداشت و نماینده ی مستقیم وزیر جهاد کشاورزی کشور عراق و و معاونت اقتصادی وزیر جهادکشاورزی ایران، نماینده سازمان سرمایه گذاری خارجی، معاونت سازمان دامپزشکی، معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ایران، شرکت الثمره از عراق و مجموعه مینا طیور در ایران

بازدید مقامات وزرات کشاورزی و دامپزشکی کشور عراق
از فارم جوجه کشی مجموعه مینا طیور

بازدید مقامات وزرات کشاورزی و دامپزشکی کشور عراق
از فارم جوجه کشی مجموعه مینا طیور

بازدید مقامات وزرات کشاورزی و دامپزشکی کشور عراق
از فارم جوجه کشی مجموعه مینا طیور

بازدید مقامات عراقی از
کشتارگاه مجموعه مینا طیور

بازدید مقامات عراقی از
کشتارگاه مجموعه مینا طیور

بازدید مقامات عراقی از
کشتارگاه مجموعه مینا طیور

بازدید مقامات وزارت کشاورزی و سازمان دامپزشکی کشور عراق
از واحد پرمیکس مجموعه مینا طیور

بازدید مقامات وزارت کشاورزی و سازمان دامپزشکی کشور عراق
از واحد پرمیکس مجموعه مینا طیور

بازدید مقامات وزارت کشاورزی و سازمان دامپزشکی کشور عراق
از واحد پرمیکس مجموعه مینا طیور

کشتارگاه بهین گوشت حلال اروند
بزرگترین کشتارگاه جنوب غربی کشور ایران

کشتارگاه بهین گوشت حلال اروند
بزرگترین کشتارگاه جنوب غربی کشور ایران

کشتارگاه بهین گوشت حلال اروند
بزرگترین کشتارگاه جنوب غربی کشور ایران

مدیریت، برنامه ریزی و پیاده سازی
فروشگاه های زنجیره ایی پروتئینی ( لویاند)

مدیریت، برنامه ریزی و پیاده سازی
فروشگاه های زنجیره ایی پروتئینی ( لویاند)

مدیریت، برنامه ریزی و پیاده سازی
فروشگاه های زنجیره ایی پروتئینی ( لویاند)